Początkowo działania związane z turystycznym wykorzystaniem rzeki Wierzycy prowadzone były pod hasłem „Szlak wodny Wierzycy – Od zamku do zamku”. Realizowały go: Lokalna Grupa Działania CHATA KOCIEWIA oraz Lokalna Grupa Działania WSTĘGA KOCIEWIA w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER+.

W ramach projektu zidentyfikowane zostały potrzeby w zakresie rozwoju turystycznego szlaku wodnego Wierzycy i jej dopływów. Przeprowadzono konsultacje wśród:

•podmiotów związanych z Wierzycą (samorządy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, związki wędkarskie, nadleśnictwa, ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Straszyn, Kuria Diecezjalna Pelplińska),
•mieszkańców nadrzecznych miejscowości,
•podmiotów zajmujących się organizacją spływów (firmy wypożyczające kajaki, kluby kajakowe).
Materiał pokonsultacyjny dotyczył oczekiwań i potrzeb poszczególnych grup i środowisk.

Dokonana została inwentaryzacja zasobów geodezyjnych oraz przyrodniczych i kulturowych. Wykonana została również fotodokumentacja przebiegu rzeki. Szczególne elementy i miejsca objęte będą odrębną dokumentacją zdjęciową. W kolejnym etapie, na podstawie materiałów inwentaryzacyjnych oraz identyfikacji potrzeb, przygotowane zostały koncepcje zagospodarowania szlaku rzeki Wierzycy ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury (pomosty, punkty przystankowe, przenoski, tablice informacyjne).

Koordynatorem oraz konsultantem w powyższych działaniach była Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE.

LOT KOCIEWIE koordynuje program pod nazwą „WIERZYCA: nurty kultury, nurty natury”, który jest szerszym przedsięwzięciem mającym na celu stworzenie, rozwój oraz promocję produktu turystycznego uwzględniającego w szczególności walory kulturowe i przyrodnicze obszaru Doliny Wierzycy.

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE realizuje projekt we współpracy z: wszystkimi samorządami terenów objętych programem, Lokalną Grupą Działania WSTĘGA KOCIEWIA, Lokalną Grupą Działania CHATA KOCIEWIA, Kurią Diecezjalną Pelplińską, administracją leśną, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, ENERGĄ Zakładem Elektrowni Wodnych Straszyn oraz organizacjami ekologicznymi, kajakowymi i wędkarskimi.